top of page

最新消息

​香港餐飲 x 亞洲高端食品展2020

齊惜福於11月11-13日參加了 香港餐飲 x 亞洲高端食品展 (RBHK X Gourmet Asia) 2020 ,

在場推廣剩食回收同廚餘回收。


我們於展場放置廚餘回收機,即席將從展覽商所收集的廚餘轉化成堆肥,大家都十分積極参與

並對我們的工作深感興趣。

 

另外我們亦收集了參展商捐贈的可食用剩餘食材和食品。


感謝大家對我地工作既支持和認同!

卡通(男,女)-03.png

睇完段片有冇對我哋既工作認識多左呢?

​如果想知更多有關我哋既工作或者參加廚餘回收計劃可以去聯絡我哋架!

bottom of page